Tematy: Podstawowe | Wielkie greckie litery | Małe greckie litery | Strzałki | Symbole matematyczne | Znaki interpunkcji

Znaki specjalne

W dokumentach WWW powinniśmy stosować standard kodowania ISO-8859-2, gdyż taka jest przyjęta w naszym kraju norma. Stosując standard ISO-8859-2 możemy też jednak wykorzystać "opisowy" sposób wprowadzania znaków z innych języków, a przede wszystkim różnych znaków specjalnych. W poniższej tabeli (będącej fragmentem obszerniejszego dokumentu w "HTML Reference Library") prezentujemy zestawienie przydatnych znaków. Zostały tutaj niemal w całości pominięte znaki, które można wprowadzić z klawiatury.

Badanie przeprowadzone przez p. Andrzeja Woźniaka wykazało, że obecność lub nieobecność konkretnego znaku specjalnego w danej przeglądarce zależy od użytej czcionki. Wniosek ten nie jest wcale taki oczywisty, gdyż porównanie tej samej strony (np. Strzałki lub Symbole matematyczne) w Internet Explorerze i Mozilli daje różne wyniki, co mogłoby sugerować raczej niedociągnięcia w konkretnej przeglądarce. Uważniejsze przypatrzenie się problemowi wykazało, że Mozilla podstawia w miejsce znaku brakującego w danej czcionce znak z innej czcionki. Problem dotyczy czcionek nieunikodowych (Times, Verdana itp.), gdyż użycie czcionek unikodowych, jak Lucida Sans Unicode czy Arial Unicode, rozwiązuje problem. Rzecz jednak w tym, że zwykły webmaster stosuje zazwyczaj typowe czcionki, np. bardzo popularną Verdanę. Pozostaje więc chyba czekać, aż w czcionkach systemu Windows (tzw. core fonts) pojawią się pełne tabele znaków - piłeczka po stronie Microsoftu.

Dziękuję za cenne uwagi i pomoc pp. Andrzejowi P. Woźniakowi i Grzegorzowi Wysockiemu.

Uwaga: wszystkie znaki w tabelach są przedstawione w przeglądarce użytkownika za pomocą czcionek wpisanych w arkusz stylów - kolejno Calibri, Tahoma, Verdana itd., zależnie od tego, jakimi czcionkami dysponuje w swoim systemie. Gdyby zastosować czcionkę unikodową, np. Lucida Sans Unicode czy Arial Unicode, kwadraciki widoczne w Internet Explorerze w przypadku niektórych znaków zostałyby zastąpione przez właściwe znaki.

Numer Nazwa (encja) Opis Reprezentacja w przeglądarce
" " Quot (cudzysłów prosty) "
& & Ampersand (znak and) &
&#60; &lt; Less than (znak mniejszości) <
&#62; &gt; Greater than (znak większości) >
&#160; &nbsp; Non-breaking space (twarda spacja)  
&#161; &iexcl; Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik) ¡
&#162; &cent; Cent sign (cent) ¢
&#163; &pound; Pound sterling sign (funt szterling) £
&#164; &curren; General currency sign (ogólny symbol waluty) ¤
&#165; &yen; Yen sign (jen) ¥
&#166; &brvbar; Broken vertical bar (przerwana linia pionowa) ¦
&#167; &sect; Section sign (znak sekcji lub paragrafu) §
&#168; &uml; Umlaut /dieresis (umlaut lub diereza) ¨
&#169; &copy; Copyright (znak praw autorskich) ©
&#170; &ordf; Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński) ª
&#171; &laquo; Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny) «
&#172; &not; Not sign (znak negacji) ¬
&#173; &shy; Soft hyphen (łącznik opcjonalny) ­
&#174; &reg; Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy) ®
&#175; &macr; Macron accent (kreska górna) ¯
&#176; &deg; Degree sign (znak stopnia) °
&#177; &plusmn; Plus or minus (plus-minus) ±
&#178; &sup2; Superscript two (2 w indeksie górnym) ²
&#179; &sup3; Superscript three (3 w indeksie górnym) ³
&#180; &acute; Acute accent (akcent silny) ´
&#181; &micro; Micro sign (grecka litera mi) µ
&#182; &para; Paragraph sign (znak akapitu)
&#183; &middot; Middle dot (punkt środkowy) ·
&#184; &cedil; Cedilla (cedilla) ¸
&#185; &sup1; Superscript one (1 w indeksie górnym) ¹
&#186; &ordm; Masculine ordinal (liczebnik porządkowy męski) º
&#187; &raquo; Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny) »
&#188; &frac14; Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta) ¼
&#189; &frac12; Fraction - one half (ułamek jedna druga) ½
&#190; &frac34; Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte) ¾
&#191; &iquest; Inverted question mark (odwrócony znak zapytania) ¿
&#192; &Agrave; Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym) À
&#193; &Aacute; Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym) Á
&#194; &Acirc; Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem) Â
&#195; &Atilde; Capital A, tilde (duże A z tyldą) Ã
&#196; &Auml; Capital A, umlaut (duże A z dierezą) Ä
&#197; &Aring; Capital A, ring (duże A z kółkiem) Å
&#198; &AElig; Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE) Æ
&#199; &Ccedil; Capital C, cedilla (duże C cedilla) Ç
&#200; &Egrave; Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym) È
&#201; &Eacute; Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym) É
&#202; &Ecirc; Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem) Ê
&#203; &Euml; Capital E, umlaut - dieresis (duże E z umlautem) Ë
&#204; &Igrave; Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym) Ì
&#205; &Iacute; Capital I, acute accent (duże I z akcentem mocnym) Í
&#206; &Icirc; Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem) Î
&#207; &Iuml; Capital I, umlaut - dieresis (duże I z umlautem) Ï
&#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie eth) Ð
&#209; &Ntilde; Capital N, tilde (duże N z tyldą) Ñ
&#210; &Ograve; Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym) Ò
&#211; &Oacute Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym) Ó
&#212; &Ocirc; Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem) Ô
&#213; &Otilde; Capital O, tilde (duże O z tyldą) Õ
&#214; &Ouml; Capital O, umlaut - dieresis (duże O z umlautem) Ö
&#215; &times; Multiply sign (znak iloczynu) ×
&#216; &Oslash; Capital O, slash (duże O z przekreśleniem) Ø
&#217; &Ugrave Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym) Ù
&#218; &Uacute; Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym) Ú
&#219; &Ucirc; Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem) Û
&#220; &Uuml; Capital U, umlaut - dieresis (duże U z umlautem) Ü
&#221; &Yacute; Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym) Ý
&#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie thorn) Þ
&#223; &szlig; Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura scharfes s) ß
&#224; &agrave; Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym) à
&#225; &aacute; Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym) á
&#226; &acirc; Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem) â
&#227; &atilde; Small a, tilde (małe a z tyldą) ã
&#228; &auml Small a, umlaut - dieresis (małe a z umlautem) ä
&#229; &aring; Small a, ring (małe a z kółkiem) å
&#230; &aelig; Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae) æ
&#231; &ccedil; Small c, cedilla (małe c z cedillą) ç
&#232; &egrave; Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym) è
&#233; &eacute; Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym) é
&#234; &ecirc; Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem) ê
&#235; &euml; Small e, umlaut - dieresis (małe e z umlautem) ë
&#236; &igrave; Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym) ì
&#237; &iacute; Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym) í
&#238; &icirc; Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem) î
&#239; &iuml; Small i, umlaut - dieresis (małe i z umlautem) ï
&#240; &eth; Small eth, Icelandic (małe islandzkie eth) ð
&#241; &ntilde; Small n, tilde (małe n z tyldą) ñ
&#242; &ograve; Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym) ò
&#243; &oacute; Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym) ó
&#244; &ocirc; Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem) ô
&#245; &otilde; Small o, tilde (małe o z tyldą) õ
&#246; &ouml; Small o, umlaut - dieresis (małe o z umlautem) ö
&#247; &divide; Division sign (znak ilorazu) ÷
&#248; &oslash; Small o, slash (małe o z przekreśleniem) ø
&#249; &ugrave; Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym) ù
&#250; &uacute; Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym) ú
&#251; &ucirc; Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem) û
&#252; &uuml; Small u, umlaut - dieresis (małe u z umlautem) ü
&#253; &yacute; Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym) ý
&#254; &thorn; Small thorn, Icelandic (małe islandzkie thorn) þ
&#255; &yuml; Small y, umlaut - dieresis (małe y z umlautem) ÿ
&#338; &OElig; Latin Capital OE - ligature (duża łacińska ligatura OE) Œ
&#339; &oelig; Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe) œ
&#352; &Scaron; Capital S with caron Š
&#353; &scaron; Small s with caron š
&#376; &Yuml; Capital Y with dieresis (duże Y z umlautem) Ÿ
&#710; &circ; Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek) ˆ
&#732; &tilde; Small tilde (tylda) ˜
&#8211; &ndash; En dash (półpauza)
&#8212; &mdash; Em dash (pauza - myślnik)
&#8216; &lsquo; Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski)
&#8217; &rsquo; Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski)
&#8218; &sbquo; Single low-9 quotation mark (przecinek)
&#8220; &ldquo; Left double quotation mark
&#8221; &rdquo; Right double quotation mark (prawy cudzysłów)
&#8222; &bdquo; Double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; Dagger (znak krzyżyka)
&#8225; &Dagger; Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka)
&#8226; &bull; Bullet (kropka)
&#8230; &hellip; Horizontal ellipsis (wielokropek)
&#8240; &permil; Per mille (thousand) sign (promil)
&#8242; &prime; Minutes; Feet (Minuty; Stopy)
&#8243; &Prime; Seconds; Inches (Sekundy; Cale)
&#8249; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation mark
&#8250; &rsaquo; Single right-pointing angle quotation mark
&#8254; &oline; Overline (Nadkreślenie)
&#8260; &frasl; Fraction slash (Ukośnik ułamkowy)
&#8364; &euro; Euro sign (znak Euro)
&#8482; &trade; Trademark (znak handlowy)

Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998, źródło tłumaczenia: Jennifer Niederest, "HTML Leksykon kieszonkowy", Helion 2000, tłum. Maciej Górnicki.